ข่าวสารสมัครเรียน


ปีการศึกษา 1/2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
- สำเนาวุฒิ ม.3
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา มารดา)
- สำเนาทำเบียนบ้าน (บิดา มารดา)