หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน


          หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไช่วยให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฎิบัติในการจักทำหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระดังนี้

1. สาระทักษะการเรียนรู้

เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ กา่รคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย

2. สาระความรู้พื้นฐาน

เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3. สาระการประกอบอาชีพ

เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเป็นช่องทาง และการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มั่นคง

4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต

เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ศิลปะ และสุนทรียภาพ

5. สาระการพัฒนาสังคม

เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

1. พัฒนาตนเอง
2. พัฒนาครอบครัว
3. พัฒนาชุมชน
4. พัฒนาสังคม

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551