หนังสือใหม่

ช่องทางการเรียนรู้

Pocket Book

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับประถมศึกษา

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ระดับประกอบวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม
หมู่ 7, ถนนบุญจันทร์, ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์  045 361 251

ศาลหลักเมืองสง่างาม ลือนามข้าวปลาอุดม สมถิ่นภูมินทร์ตั้งเมือง รุ่งเรื่องวัฒนธรรม เย็นฉ่ำลำน้ำโดม คนเดชอุดมน้ำใจงาม