ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม

กศน. 5ดาว 4G ดี เด่น ดัง นครแห่งการอ่าน


รับเทียบโอน เทียบระดับการศึกษา

รับเทียบโอน เทียบระดับการศึกษา

รับเทียบโอน เทียบระดับการศึกษา

รับเทียบโอน เทียบระดับการศึกษา

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่อง

อบรมอาชีพกลุ่มสนใจ ระยะสั้น

นักศึกษาเรียนรู้วิชาโครงงาน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ-31 ชม.ขึ้นไป)ช่างปูน

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะและมีความพร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน

แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ

ผลงานสื่อวีดีทัศน์ของครู กศน.ตำบล

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นเรื่องของการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์


coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

ช่องทางการเรียนรู้